Класификация на финансовите услуги

Съобщение за грешка

  • Deprecated function: Optional parameter $key declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $route declared before required parameter $is_multi is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/includes/module.inc).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
  • Deprecated function: Return type of crumbs_PluginSystem_PluginMethodIterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 4 of /home/kcukcxos/domains/note.bg/public_html/sites/all/modules/crumbs/lib/PluginSystem/PluginMethodIterator.php).
Класификация на финансовите услуги

Финансовите услуги чрез мрежата от финансови институции, финансови пазари и финансови инструменти обслужват нуждите на физически лица, институции и предприятия.

По същество нормалното функциониране на финансовата система зависи до голяма степен от обхвата и качеството на финансовите услуги, предоставяни от финансовите посредници. По-конкретно финансовите услуги изпълняват следните функции за нормалното развитие на икономиката.

Мобилизиране на средства: Финансовите услуги спомагат за мобилизирането на средства от инвеститори, физически лица, институции и корпоративни субекти. Тези средства се мобилизират чрез различни финансови инструменти като акции, облигации, взаимни фондове и др.

Ефективно използване на средствата: Тези финансови услуги помагат и за ефективното използване на мобилизираните средства. Финансовите услуги помагат в това отношение чрез услуги като факторинг, секюритизация, кредитен рейтинг и др. Услугите на компанията за кредитен рейтинг позволяват на инвеститорите да вземат мъдри и информирани решения, свързани с инвестициите. По подобен начин услугите на търговското банкиране помагат на компаниите при сливания и придобивания.

Трансформиране на риска: Финансови услуги като застраховането помагат за намаляване на риска чрез прехвърлянето му към тези, които са по-склонни да го поемат.

Подобряване на икономическото развитие: Финансовите услуги спомагат за икономическото развитие на страната чрез мобилизиране и разпределяне на средства. Идеалните спестявания на хората се насочват към продуктивни инвестиции чрез финансовите услуги.

Осигуряване на ликвидност: Финансовите услуги насърчават ликвидността във финансовата система, като разпределят и преразпределят спестяванията и инвестициите в различни направления на икономическата дейност. Тя улеснява лесното превръщане на финансовите активи в ликвидни парични средства.

Създаване на възможности за заетост: Секторът на финансовите услуги създава и предоставя възможности за заетост на милиони хора по света.

Класификация на финансовите услуги

Терминът "финансови услуги" се отнася до асортимент от институции, които предоставят на хората средства за спестяване за бъдещето, предпазване от рискове, придобиване на капитал за потребление и организиране на капитал за инвестиции.

Финансовите услуги обхващат широк спектър от дейности като набиране на средства, разпределяне на средства, кредитен рейтинг, поемане на емисии, търговско банкиране, депозитари, взаимни фондове, книгоиздаване и др.

Услуги, базирани на фондове

При услугите, базирани на фондове, фирмата набира средства чрез дълг, капитал, депозити, а банката инвестира средствата в ценни книжа или отпуска заеми на тези, които се нуждаят от капитал.

Важните услуги, базирани на фондове, включват:

Лизинг на оборудване / финансиране

Покупка на изплащане и потребителски кредит

Сконтиране на сметки

рисков капитал

жилищно финансиране

Застрахователни услуги

Факторинг и др.

 

Услуги, базирани на такси

Финансови услуги, базирани на такси, са тези услуги, при които финансовите институции работят в специализирани области, за да получат значителен доход под формата на такси, дивиденти или посредничество при операции.

Услугите, базирани на такси/консултации, включват:

Управление на емисии

Управление на портфейл

Корпоративно консултиране

Синдикиране на заеми

Сливане и придобиване

Преструктуриране на капитала

Кредитен рейтинг

Брокерска дейност с акции и др.

Съвременни финансови услуги

Те включват:

Планиране на сливания и придобивания.

Насочване на корпоративни клиенти при преструктуриране на капитала.

Действия като попечители на притежателите на облигации.

Оздравяване и преструктуриране на болни дружества чрез реконструкция.

Управление на активите и пасивите.

Предприемане на специализирани услуги като кредитен рейтинг, поемане на емисии, регистрация и прехвърляне, клирингови услуги, попечителски услуги и др.

Източник: Кредити24

няма гласове
, обновено на 30/05/2022
автор: Note.bg